Belangrijke uitspraak Rechtbank Den Haag over vaktherapie in jeugdhulp

28 september 2021

Op 30 juli 2021 heeft de meervoudige kamer van de Rechtbank Den Haag een voor vaktherapeuten belangrijke einduitspraak gedaan in een zaak waarin zowel het tarief voor vaktherapie als ‘begeleiding of behandeling’ als geschil voorlag. De meervoudige kamer had de eisende ouders in maart 2021 al in de tussenuitspraak in het gelijk gesteld. De door hen gewonnen rechtszaak is een belangrijke stap voor verbetering van de positie van vaktherapie binnen de jeugdhulp. Ook jij als vaktherapeut kunt deze uitspraak gebruiken. 

In deze zaak blijkt dat deze gemeente niet kan uitleggen waarom vaktherapie geen behandeling genoemd kan worden en waarom het als begeleiding wordt toegekend. De eisers hebben goed kunnen motiveren waarom behandeling wel passend is. Daarnaast is uitgesproken dat ook voor vaktherapie een Jeugdwet-pgb qua (uur)tarief en totaalbudget toereikend moet zijn om de zorg ook echt in te kunnen kopen. Voor het motiveren van een passend tarief verwijst de rechtbank naar de FVB-handreiking voor gemeenten.

Deze uitspraak schept een precedent. Heb jij als vaktherapeut te maken met te lage (pgb-)tarieven? Is het pgb-budget niet toereikend? Moeten ouders daardoor een eigen bijdrage betalen? Maak dan gebruik van deze uitspraken en deel deze met jouw gemeente(raad) of deel het met ouders die in bezwaar gaan tegen een ontoereikend budget. Daarnaast kun je als vaktherapeut hiermee ook opnieuw in gesprek met jouw gemeente in het kader van de inkoop.
 

Het volledige verhaal

Op 8 juli 2021 lieten we weten dat er ouders uit Den Haag zijn die in beroep zijn gegaan tegen het te lage uurtarief van een persoonsgebonden budget (pgb) voor vaktherapie. In een tussenuitspraak kregen zij gelijk van de rechtbank. De gemeente Den Haag heeft naar aanleiding van deze tussenuitspraak al de conclusie getrokken onjuist te hebben gehandeld.

Op 30 juli 2021 heeft de rechtbank de zaak officieel afgerond. In deze uitspraak is vastgelegd dat de gemeente Den Haag ervoor gekozen heeft om toch een passend (hoger) uurtarief en een toereikend pgb voor vaktherapie toe te kennen aan deze ouders .

Op basis van de aangeleverde stukken van beide partijen en een zitting is de Rechtbank tot deze uitspraak gekomen. De argumenten die de rechtbank geeft is dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom het toegekende pgb-budget in eisers geval toereikend zou zijn. In deze uitspraak stelt de Rechtbank vast dat de gemeente onvoldoende kan motiveren dat de categorie 'begeleiding' en het hierbij horende tarief passend is voor vaktherapie. Ook kan de gemeente onvoldoende toelichten met welk goedkoopst adequate alternatief in natura het toegepaste tarief overeenkomt.

Casussen waarin de gemeente onvoldoende pgb toekent om vaktherapie te kunnen vergoeden, kunnen met deze uitspraak ter discussie komen. Als vaktherapeut kun je deze uitspraak dus gebruiken om de onderhandeling met de gemeente aan te gaan. De concrete uitspraken die je dan kunt gebruiken, zijn:

In de tussenuitspraak staan bij 3, 4.2, 4.2. en 5.2 een aantal belangrijke punten:

 • De verweerder heeft de omschrijving ‘begeleiding’ voor vaktherapie niet kunnen motiveren en vaktherapie als zijnde ‘behandeling’ niet kunnen weerleggen.

  ‘Voor wat betreft eerstgenoemd geschilpunt, is de rechtbank van oordeel dat de gedingstukken geen duidelijkheid bieden waarom de toegekende vaktherapie in de besluitvorming is vertaald als begeleiding en niet als behandeling. ‘ (4.2)

  ‘Eiser heeft verweerders standpunt gemotiveerd bestreden. Samengevat heeft verweerder volgens hem ten onrechte de aangevraagde jeugdhulp gekoppeld aan begeleiding en niet aan behandeling.’ (3)
   
 • Een Jeugdwet-pgb voor vaktherapie moet toereikend zijn:

  ‘Verweerder heeft hem bovendien een ontoereikend pgb gegeven, omdat hij de geïndiceerde jeugdhulp niet kan inkopen. Dit is strijdig met de Jw, waarin immers nadrukkelijk is opgenomen dat een toegekend budget toereikend moet zijn om hulp in te kopen.’ (3)
   
 • De Rechtbank verwijst in haar uitspraak duidelijk naar de FVB-handreiking voor gemeenten waarin reële tarieven, op basis van een VNG-document, genoemd staan. (5.2)

  ‘In beroep heeft eiser in dit verband verwezen naar de FVB Handreiking Vrijgevestigde vaktherapie in jeugdhulp voor gemeenten, van oktober 2020 (Handreiking), alwaar een pgb-tarief voor vaktherapeuten binnen de zorg in natura is geformuleerd. De gemachtigde van verweerder heeft, desgevraagd, in het licht van deze Handreiking het standpunt van verweerder niet nader onderbouwd.’ (4.4)
Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht