Kennisinnovatie

Kennisinnovatie


Voortdurende kennisinnovatie zorgt voor een continue ontwikkeling van het vak. Daarnaast is onderzoek naar het effect van vaktherapie van belang. Financiers (gemeenten, zorgverzekeraars) zijn steeds kritischer en willen bewijs zien voor de effecten van de vaktherapeutische interventies. In dit kader stimuleren we als NVDAT onderzoek. Dit doen we onder andere via de Onderzoeksagenda. Ook is het van belang dat danstherapie goed beschreven is. Op deze manier is voor iedereen inzichtelijk wat danstherapie inhoudt. Daarom hebben we als NVDAT ingezet op onder andere de Generieke Module Vaktherapie en het beschrijven van vaktherapeutische interventies in Producten en modules.

Rosemarie Samaritter, portefeuillehouden Kennisinnovatie bij de NVDAT aan het woord (uit Jaarverslag 2016):

Het afgelopen bestuursjaar is voor kennisinnovatie een bijzonder druk jaar geweest.
Het beleid is erop gericht geweest om waar mogelijk leden te betrekken bij de ontwikkelingen rondom kennisinnovatie.
 

Werkgroepen FVB

Veel leden zijn actief geweest in werkgroepen die vaktherapie voor de zorgstandaards gingen beschrijven of in de voorbereiding van generieke modules.

Daarbij is veel informatie verzameld, wij zijn op dit moment ook bezig om een kennisbank in te richten, waar uiteindelijk voor alle leden deze informatie beschikbaar is.

Veel zorgstandaards zijn inmiddels klaar en worden voor commentaar gestuurd naar betrokken verenigingen.

Naast deze activiteiten heeft KI-NVDAT deelgenomen aan de Commissie Richtlijnen van de FVB. In deze werkgroep worden richtlijnen specifiek vanuit vaktherapie geschreven voor verschillenden stoornissen. Het afgelopen jaar is de richtlijn VT-persoonlijkheidsstoornissen afgerond. Voor danstherapie ligt een ontwerptekst DT bij angststoornissen en DT bij stemmingsstoornissen klaar. Vanaf dit voorjaar zal Marjolein Hogenboom-Boer voor de NVDAT zitting nemen in de CR.
 

Shared knowledge/ kennis delen

Er is een start gemaakt met het ontwikkelen en articuleren van onze specifieke danstherapeutische expertise. De onderlinge deskundigheidsbevordering heeft met de studiedag “Co-creating a body of knowledge” een prachtige start gehad. Dit jaar zal hierop een vervolg komen en ook voor de komende jaren liggen er al plannen om deze onderlinge deskundigheidsbevordering voort te zetten.
 

Onderzoeksvoorstellen door leden

De onderzoeksagenda was ook het startsein om leden te vragen onderzoeksvoorstellen aan te dragen. Vanuit de beroepsgroep dans zijn er enkele voorstellen gekomen. Op dit moment liggen deze voorstellen bij de projectgroep. Het is nog niet duidelijk hoe e.e.a. verder zal ontwikkelen, dit zal ook afhankelijk zijn van beschikbare financiële middelen.
 

Samenwerking KI FVB

Portefeuillehouder KI heeft deelgenomen aan de werkconferenties KI van de FVB. Daarin zijn vooral de ontwikkelingen van de zorgstandaards en de ontwikkeling van de landelijke onderzoeksagenda aan de orde geweest.

Veel aandacht is het afgelopen jaar uitgegaan naar de ontwikkeling van de ‘generieke module vaktherapie’. Deze wordt geschreven door een (betaalde) werkgroep. De GMVT zal uiteindelijk een belangrijk document zijn, omdat zij de basis zal vormen voor verwijsbeleid van huisartsen en anderen, maar vooral ook omdat zij voor verzekeraars de basis zal vormen om te beoordelen of interventies vergoed worden. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de FVB hier veel aandacht, tijd en middelen op heeft ingezet. Tot nu toe verloopt de ontwikkeling van de GMVK wel met veel hindernissen. Het blijkt lastig om de input die door de verschillende beroepsgroepen geleverd is te integreren tot een sluitend concept. Op dit moment ligt de concept GMVK voor de commentaarronde bij de verschillende betrokken verenigingen. Ook vanuit de NVDAT zullen wij commentaar aanleveren.
 

Schrijven

Voor danstherapie zijn het afgelopen jaar een aantal stukken geproduceerd: de onderzoeksagenda, teksten richtlijn persoonlijkheidsstoornissen, teksten EBRO hoofdstuk zorgstandaard angststoornissen, ontwerptekst stand van zaken onderzoek danstherapie voor de projectgroep onderzoeksagenda.

Er zijn voor danstherapie nog geen interventies beschreven volgens de CPMO-format, wel is een start gemaakt met schrijfgroepen (trauma, ouderen, persoonlijkheidsstoornissen). Er ligt ook een conceptformat over danstherapie bij K&J met autisme.

Het blijft een punt van aandacht om danstherapie ook in schriftelijk output goed zichtbaar te maken.
 

EADMT

Tijdens de EADMT-conferentie zijn ook door Nederlandse danstherapeuten veel bijdragen verzorgd en er was een flinke groep NL deelnemers aanwezig. Het programma heeft zeker bijgedragen aan verdere Europese samenwerking. De EADMT had de afzonderlijke lidverenigingen in de gelegenheid gesteld om een invloedrijke/belangrijke functionaris uit hun eigen land uit te nodigen voor de conferentie. Voor NL hadden wij Susan van Hooren (lector KenVaK) uitgenodigd. Zij heeft nader kennis kunnen maken met ontwikkelingen in de danstherapie. De NVDAT delegatie (Christina Wintels & Rosemarie Samaritter) heeft deelgenomen aan de algemene vergadering van de EADMT. De planning van toekomstige conferenties belooft veel moois voor de ontwikkeling van de gezamenlijke “body of knowledge”
 

Tenslotte

Samenvattend kan de NVDAT voor KI op een zeer werkintensief, maar ook bijzonder succesvol jaar terugkijken. De inzet van vele leden heeft ons op verschillende plekken goed zichtbaar gemaakt.

Er is door de samenwerking met de FVB werkgroepen, de opleidingen en met KenVaK een goede basis gelegd voor verdere ontwikkelingen van de shared body of knowledge.