Product- en moduleontwikkeling

Product- en moduleontwikkeling

In de Databank Vaktherapie kun je alle tot nu toe gepubliceerde interventiebeschrijvingen vinden. De Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) is betrokken bij de ontwikkeling van deze interventiebeschrijvingen. 

Op deze pagina vind je de handleiding en de formats voor het schrijven van een vaktherapeutische interventie, informatie over het erkenningstraject en informatie over de ondersteunende diensten van de commissie CPMO en ook de aanmeldprocedure voor het erkenningstraject van een vaktherapeutische interventie vind je hier.

De Commissie Product en Module Ontwikkeling heeft als doelstelling het stimuleren van de ontwikkeling van interventiebeschrijvingen in de vorm van producten en modulen voor de verschillende vaktherapieën. De commissie bestaat uit leden van de afzonderlijke beroepsverenigingen van de FVB en wordt ondersteund door een feedbackcirkel. De achterliggende visie is dat een interventiebeschrijving als een van de wegen in de cyclus van kennisontwikkeling bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van vaktherapie en daarmee tot een sterkere positionering van vaktherapie in Nederland. Het expliciteren van de veelal impliciete (individuele) praktijkkennis van de vaktherapeut in de vorm van een interventiebeschrijving is een belangrijke stap in de cyclus van kennisontwikkeling.
 

Wat is een interventiebeschrijving?

Onder een interventiebeschrijving wordt verstaan 'het geheel van activiteiten waarmee hulpverleners specifieke doelen nastreven voor en met cliënten(groepen) met een hulpvraag, om zo een bijdrage te leveren aan het bevorderen en in stand houden van gezondheid en welzijn'. De commissie CPMO maakt onderscheid tussen twee vormen interventiebeschrijvingen: product (globale beschrijving) en module (uitgebreide vakinhoudelijke beschrijving). Er wordt tevens onderscheid gemaakt tussen niveaus van theoretische onderbouwing (niveau basis en niveau plus). Een interventiebeschrijving geniet het predicaat 'consensus based' wanneer in het traject van ontwikkelen/beschrijven van de betreffende interventie er door minimaal vijf expert-vaktherapeuten overeenstemming bereikt is over de inhoud ervan: er is overeenstemming over de werkzaamheid in de praktijk.
 

Begeleiding bij het schrijven

CPMO biedt ondersteuning bij het schrijven van producten en modulen. Je kunt bij CPMO terecht met praktische vragen en advies betreffende het schrijven van een interventie, voorafgaand aan of gedurende het proces van beschrijven. CPMO leest met je mee en voorziet jouw interventiebeschrijving van feedback. Voor meer informatie en ondersteuning kun je contact opnemen met cpmo@vaktherapie.nl. CPMO biedt ook uitgebreide trainingstrajecten aan schrijfgroepen.
 

Trainingen

CPMO biedt ondersteuning bij het schrijven van interventies aan de individuele auteur (als deze lid is van één van de vaktherapeutische beroepsverenigingen). Ook verzorgt CPMO trainingen in het schrijven van interventiebeschrijvingen vaktherapeutische beroepen voor groepen auteurs, zowel voor de vaktherapeutische beroepsgroepen als voor vaktherapeutische vakgroepen in instellingen. Trainingen kunnen op maat voor jouw instelling worden aangepast (bijvoorbeeld in de vorm van workshops en schrijftrajecten verspreid over negen maanden).

Neem bij interesse contact op voor informatie over de diverse mogelijkheden en kosten.
 

Erkenning en accordering

Aanmelden van een interventie

Om in aanmerking te komen voor publicatie van jouw vaktherapeutische interventie in de Databank Vaktherapie kun je een interventiebeschrijving indienen via dit formulier

Voorwaarden voor aanmelding

Beschrijven van de interventie

Wanneer je besluit om jouw vaktherapeutische interventie te beschrijven en te publiceren in de Databank Vaktherapie, dan dien je deze te beschrijven in één van de vier werkbladen (Product Basis, Product Plus, Module Basis, Module Plus). De verschillende onderdelen van de werkbladen worden toegelicht in de Handleiding Interventiebeschrijvingen Vaktherapeutische Beroepen. Deze handleiding geeft tevens informatie over de door jou te maken keuzes (product/module) en het niveau van onderbouwen (basis/plus).

Beoordeling van de interventie

Wanneer een interventie wordt aangemeld bij CPMO, wordt beoordeeld of de interventie voldoet aan de voorwaarden voor aanmelding. Als een interventiebeschrijving aan deze voorwaarden voldoet gaat de interventie het traject van beoordeling en feedback in. Dit betekent dat twee vaktherapeuten die zitting hebben in de feedbackcirkel en getraind zijn in de opbouw en samenhang van interventiebeschrijvingen, jouw inzending lezen en van feedback voorzien. Gedurende het feedbacktraject krijg je vanuit de CPMO een contactpersoon toegewezen. Deze biedt je ondersteuning tijdens het schrijven en zal het aanspreekpunt zijn voor vragen en ook de feedback aan je terugkoppelen.

Accordering van de interventie

Wanneer een interventiebeschrijving het feedbacktraject heeft doorlopen, wordt de interventie ingediend bij de commissie voor accordering. Hierbij wordt gekeken of de interventie voldoet aan alle gestelde criteria, zoals hantering van het werkblad, de onderlinge samenhang en het niveau (basis/plus). Na accordering volgt publicatie in de Databank Vaktherapie.

Geldigheidsduur van de accordering

CPMO hanteert voor de houdbaarheidstermijn van accordering van de interventie vijf jaar vanaf datum publicatie. Dit om de interventiebeschrijvingen zoveel mogelijk op te laten lopen met de actuele stand van zaken in wetenschap en praktijk. Het idee hierachter is dat de interventiebeschrijving niet gezien dient te worden als een statisch product, maar door de ontwikkelingen en inzichten in praktijk en wetenschap kan worden aangepast ten einde aan kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling van de vaktherapeutische discipline tegemoet te komen. Voor het verstrijken van de uiterste datum van geldigheid zal CPMO contact met de auteur(s) opnemen.

 

Samenstelling CPMO

Voorzitter (namens de NVvMT): Rix van der Beek
NVBT: Gemmy Willemars
NVDAT: Anke Michiels
NVPMT: Elly Pijnacker
NVVS: Marije Schoenmakers
NVDT: vacature
NVPMKT: vacature

Geinteresseerd in één van de vacatures? Neem contact op met Rix van der Beek (voorzitter CPMO).

 
Handige documenten


Handige websites

De Databank Vaktherapie. In deze databank zijn alle vaktherapeutische interventiebeschrijvingen te vinden.