Akkoord Rijk en gemeenten over financiën voor hervormingen jeugdsector

19 april 2023

Rijk en gemeenten hebben een akkoord gesloten over het financiële kader voor de hervormingen van de jeugdsector. Wij en andere partijen in de jeugdhulp zijn blij dat het eindelijk gelukt is. Donderdag 20 april 2023 debatteert de Tweede Kamer over de jeugdzorgproblemen. Samen met vertegenwoordigers van cliënten  en aanbieders in jeugdhulp en jeugdbescherming hebben we eerder een brandbrief aan de woordvoerders jeugdzorg in de Tweede Kamer gestuurd. 

Als FVB werken we samen met andere beroepsorganisaties in de jeugd (SBJ, Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd). Wat ons en SBJ betreft moeten in de Hervormingsagenda Jeugd nog wel enkele inhoudelijke zaken nader uitgewerkt worden. Onze focus ligt daarbij op:

  • Professionals moeten kunnen blijven handelen conform hun professionele standaard. De Hervormingsagenda is voor SBJ vooral een kwaliteitsimpuls in de brede jeugdhulp en niet alleen een besparingsoperatie. Nu de Hervormingsagenda al anderhalf jaar in ontwikkeling is, is de tijd om de beoogde besparing door te voeren verder verkort. Dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de geleverde jeugdhulp of de mogelijkheden van professionals om hun werk goed uit te voeren;
  • Administratieve lasten mogen niet omhoog gaan als gevolg van het financiële akkoord of toezicht op de uitvoering ervan. Als SBJ staan wij achter de vereenvoudiging van de inkoop en uitvoering van jeugdhulp, zolang dit (ook) geldt voor professionals en niet alleen voor gemeenten. De keuze voor een taakgerichte variant van inkoop kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van een breed palet aan verschillende type jeugdhulpaanbieders en voor de administratieve lastendruk van professionals.
  • Wij staan voor opname van de juiste professionals op de juiste plek, bijvoorbeeld in het voorveld, netwerkzorg, signalering en bij triage, met ruimte voor investeringen in kwaliteit en blijvend leren voor professionals.

Het volledige statement van de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd waar we als FVB ook deel van uitmaken, kun je hier vinden.